Zasady

Zarządzenie nr 24/XVI R/2022
Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 21 lutego 2022 r.

w sprawie rozpoczęcia naboru do Programu Stypendialnego Uniwersytet Przyszłości
Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) oraz § 36 ust. 1 i 4 Statutu Uniwersytetu
Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (załącznik do uchwały Senatu nr 2349 z dnia
27 października 2021 r.) zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. Dnia 21 lutego 2022 rozpoczęty zostaje nabór do Programu Stypendialnego Uniwersytet
  Przyszłości. Jest to pierwsza edycja Programu, którego Opis ramowy zawiera Załącznik nr
  1 do niniejszego Zarządzenia. Szczegółowy Regulamin Programu Stypendialnego
  Uniwersytet Przyszłości zawiera Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
 2. W pierwszej edycji Programu przewiduje się maksymalnie 7 miejsc.
 3. Zgłoszenia dokonuje kandydat. Rektor oraz członkowie Kapituły Programu Stypendialnego
  Uniwersytet Przyszłości mogą zaprosić do Programu, z własnej inicjatywy, wybrane osoby.

§ 2

Rektor powołuje Kapitułę Programu Stypendialnego Uniwersytet Przyszłości w składzie:
1) prof. dr hab. Agnieszka Hałoń – przewodnicząca Kapituły,
2) prof. dr hab. Izabella Uchmanowicz,
3) prof. dr hab. Jerzy Mozrzymas,
4) dr hab. Julita Kulbacka prof. Uczelni,
5) dr hab. Aleksandra Królikowska,
6) dr hab. Piotr Donizy prof. Uczelni,
7) dr hab. Marcin Mączyński prof. Uczelni,
8) dr hab. Adam Junka prof. Uczelni,
9) dr hab. Jan Biegus.

§ 3

 1. Kandydatury, zgodnie z formularzem, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu
  Programu Stypendialnego Uniwersytet Przyszłości, należy złożyć w terminie do 14 marca
  2022 r. do właściwych rad dyscyplin, które przeprowadzą wstępną selekcję.
 2. Ocenie podlegać będzie konkretny plan naukowy przedstawiony przez kandydata, a także
  jego dotychczasowe osiągnięcia w każdym z trzech kryteriów ewaluacji, zgodnie
  z formularzem zgłoszenia.
 3. Przewodniczący rad dyscyplin po preselekcji przekażą swoje rekomendacje Kapitule
  w terminie do 18 marca 2022 r. proponując maksymalnie 8 kandydatów w przypadku
  dyscypliny nauki medyczne, 4 kandydatów w przypadku dyscypliny nauki farmaceutyczne
  i 2 w przypadku dyscypliny nauki o zdrowiu.
 4. Następnie Przewodniczący Kapituły zwoła posiedzenie, w czasie którego wyłonieni zostaną
  finaliści Programu: 4 finalistów w przypadku dyscypliny nauki medyczne, 2 finalistów
  w przypadku dyscypliny nauki farmaceutyczne i 1 w przypadku dyscypliny nauki o zdrowiu.

§ 4

 1. Rektor powołuje członków Programu Stypendialnego Uniwersytet Przyszłości.
 2. Lista laureatów jest publicznie ogłaszana wraz z przedstawieniem ich sylwetek.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
prof. dr hab. Piotr Ponikowski